Μηνιαία αρχεία:

Μάρτιος 2020

GDPR Ορόσημα: Φεβρουάριος 2020

GDPR Ορόσημα: Φεβρουάριος 2020 1680 945 aalawyers

Το παρόν έκτο δελτίο (2/2020) ενημερώνει για τις σπουδαιότερες εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε μηνιαία βάση σύμφωνα με έξι πηγές: α) την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, β) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ε) το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, στ) την ελληνική νομοθεσία.

Στην περίοδο αναφοράς του παρόντος δελτίου (1/2/2020-29/2/2020) ξεχωρίζει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων Ανθρώπου στην υπόθεση G. κατά Ηνωμένου Βασιλείου (προσφυγή υπ’ αριθμ. 45245/15). Όπως κρίθηκε, η τήρηση επ’ αόριστω DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφίας ατόμου που καταδικάστηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ παραβιάζει το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Δημήτρης Αναστασόπουλος
Σύμβουλος Δ.Σ.Α.
Πρόεδρος Ε.Ε.Ν.e-Θέμις

 

 Περίοδος: 1/2/2020-29/2/2020

 • 25-2-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ανακοίνωση: Οι παρουσιάσεις/εισηγήσεις της ενημερωτικής ημερίδας της Αρχής της 28ης Ιανουαρίου είναι διαθέσιμες online

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,259264&_dad=portal&_schema=PORTAL

 • 25-2-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Δελτίο Τύπου: Συστάσεις για τη συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=39,242,38,228,125,91,216,239

 • 24-2-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Κατευθυντήριες γραμμές 2/2020 για τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων μεταξύ δημόσιων αρχών και φορέων εντός και εκτός ΕΟΧ κατά τα άρθρα 46 παρ. 2 περ. α΄ και 46 παρ. 3 περ. β΄ του Κανονισμού 2016/679

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-22020-articles-46-2-and-46-3-b_en

 • 21-2-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 3/2020 – Μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε σύστημα βιντεοεπιτήρησης – κύρωση προστίμου (με βάση ν. 2472/1997)

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=127,241,13,90,115,12,4,6

 • 21-2-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 2/2020 – Πρόστιμο στη ΔΕΗ Α.Ε. για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης υποκειμένου των δεδομένων

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=158,220,63,69,45,69,224,53

 • 21-2-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Απόφαση αρ. 1/2020 – Απόρριψη καταγγελίας λόγω αναρμοδιότητας της Αρχής

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=98,164,137,202,130,241,222,145

 • 21-2-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Απάντηση του ΕΣΠΔ στην επιστολή της Hoda (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpb-response-hoda-letter_en

 • 19-2-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Δήλωση ως προς τις επιπτώσεις των συγχωνεύσεων στην προστασία προσωπικών δεδομένων

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/statement-privacy-implications-mergers_en

 • 18-2-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Νέα: Συμβολή του ΕΣΠΔ στην αξιολόγηση του GDPR σύμφωνα με το άρθρο 97 (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_contributiongdprevaluation_20200218.pdf

 • 13-2-2020: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου – Δελτίο Τύπου: Υπόθεση G. κατά Ηνωμένου Βασιλείου (προσφυγή υπ’ αριθμ. 45245/15) – Η τήρηση επ’ αόριστω DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφίας ατόμου που καταδικάστηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ παραβίασε το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής (στα αγγλικά)

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22sort%22:[%22kpdate%20Descending%22],%22itemid%22:[%22003-6638275-8815904%22]}

 • 10-2-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Brexit – Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασίλειου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιπτώσεις στον τομέα Προστασίας Δεδομένων

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/FFF49D18640DA74CC2258393002BCB94?OpenDocument

 • 6-2-2020: Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου: Ανοικτή συζήτηση για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων από τα διαδικτυακά Μέσα Ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε στο ΓΤΠ

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/All/07DCFD8178681DCBC225850A00438992?OpenDocument

 • 1-2-2020: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Ενημερωτικό Δελτίο – Τεύχος 27 – Φεβρουάριος 2020

https://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/NEWSMAIN/INFORMATIONAL/FEB2020.PDF#27%CE%BF

 • 1-2-2020: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων – Εθνικά Νέα – Μάρκετινγκ: Η ιταλική εποπτική αρχή επιβάλλει πρόστιμο 27,8 εκ. ευρώ σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών (στα αγγλικά)

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/marketing-italian-sa-fines-tim-eur-278-million_en

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers