Μηνιαία αρχεία:

Ιούλιος 2020

Η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και η ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο

Η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και η ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο 1680 945 aalawyers

Άρθρο του διαχειριστή της δικηγορικής εταιρείας «AA Lawyers» Δημήτρη Αναστασόπουλου στο The Art of Crime το οποίο δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαΐου 2020.

Με το Ν.4689/2020 (ΦΕΚ Α103/27-5-2020) ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Στόχος της Οδηγίας είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η οποία επεκτείνεται όχι μόνο στη διαχείριση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της αλλά και σε όλα τα μέτρα που επηρεάζουν αρνητικά ή που απειλούν να επηρεάσουν αρνητικά τα στοιχεία ενεργητικού της Ένωσης, καθώς και εκείνα των κρατών μελών, εφόσον τα μέτρα αυτά σχετίζονται με τις πολιτικές της Ένωσης[1]. Επισημαίνεται, δε, ότι η ενωσιακή πολιτική στον τομέα ποινικής προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης έχει ήδη αποτελέσει επί μακρών αντικείμενο συζήτησης και νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Ειδικότερα, ήδη από το 1976 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είχε επεξεργασθεί ένα σχέδιο συνθήκης των κρατών μελών, βάσει της οποίας θα αναθεωρούνταν οι ιδρυτικές συνθήκες προς την κατεύθυνση της οργάνωσης, σε κοινοτικό επίπεδο, της δίωξης των παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου στον τομέα της ποινικής προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας[2]. Το σχέδιο αυτό τελικά δεν ολοκληρώθηκε και μετά από πολλά χρόνια, και κάποιες ακόμα πρωτοβουλίες που ελήφθησαν στην κατεύθυνση αυτή[3], το 1995 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε σε μια ομάδα επιστημόνων τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου. Η προσπάθεια αυτή κατέληξε το 1996 σε κάποιες προτάσεις ευρωπαϊκών ποινικών διατάξεων που αποτέλεσαν το πρώτο σχέδιο του «Corpus Juris ποινικών διατάξεων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ενώ το δεύτερο σχέδιο κατετέθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1999[4].  Εν τέλει, και μετά την αποτυχία διαφόρων πολιτικών προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης[5], αποφασίστηκε η λύση της πιο συστηματικής ενοποίησης με την υιοθέτηση ενός συστήματος άμεσης προστασίας, μέσω της θέσπισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ειδικών ποινικών κανόνων, άμεσα εφαρμόσιμων σε όλα τα κράτη-μέλη.

Για να εξασφαλιστεί, δηλαδή, η εφαρμογή της ενωσιακής πολιτικής στον τομέα αυτό κρίθηκε «άκρως απαραίτητο»[6] να συνεχιστεί η προσέγγιση των ποινικών δικαίων των κρατών μελών με τη συμπλήρωση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, που παρέχεται βάσει του διοικητικού και αστικού δικαίου, έναντι των πλέον σοβαρών περιπτώσεων απάτης στο πεδίο αυτό, και την παράλληλη αποφυγή των αντιφάσεων τόσο εντός όσο και μεταξύ των εν λόγω τομέων του δικαίου. Αυτήν ακριβώς τη φιλοδοξία επιδιώκει να εκπληρώσει η Οδηγία 2017/1371, η οποία ενσωματώθηκε προσφάτως στο εθνικό δίκαιο με το Ν.4689/2020.

Η συνέχεια του άρθρου στο The Art of Crime, εδώ.

Τηλεργασία εν καιρώ πανδημίας – Κυβερνοέγκλημα και προσωπικά δεδομένα

Τηλεργασία εν καιρώ πανδημίας – Κυβερνοέγκλημα και προσωπικά δεδομένα 1280 850 aalawyers

Άρθρο του συνεργάτη της δικηγορικής εταιρείας «AA Lawyers» Αιμίλιου Κορωναίου στο TaxHeaven το οποίο δημοσιεύθηκε στις 16.7.2020.

Ι. Γενικά

Η μεγάλη πρόκληση της πανδημίας του κορωνοϊού -COVID19 κατά τη διεθνή ορολογία-, που εξακολουθεί να πλήττει συνολικά την ανθρωπότητα, προκαλεί ραγδαίες αλλαγές στον μέχρι σήμερα τρόπο ζωής μας. Συμπεριφορές και στάσεις δεκαετιών μεταβάλλονται εν μία νυκτί, συχνά απρόσμενα και αιφνίδια, στην προσπάθεια επιτυχούς διαχείρισης της κρίσης. Στον εργασιακό τομέα σημαντική εξέλιξη θεωρείται η μαζική μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και παροχής της εργασίας, την καλούμενη τηλεργασία. Η τηλεργασία, θεμέλιο της οποίας αποτελεί η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, ιδίως μέσων τηλεπικοινωνίας, ασφαλώς δεν αποτελεί καινοφανές ζήτημα. Για τα ελληνικά δεδομένα όμως, πρωτόγνωρη είναι η ένταση και η έκτασή της κατά την περίοδο την οποία διανύουμε. Η άνευ προηγουμένου διόγκωσή της πολλαπλασιάζει τα κίνητρα του κυβερνοεγκλήματος, καθώς και οι δράστες αυτού εντοπίζουν με μεγαλύτερη ευκολία το θύμα τους. Υπό αυτό το πρίσμα γεννώνται σοβαρά ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων τόσο των τηλεργαζόμενων-θυμάτων κυβερνοεγκλημάτων όσο και των προσώπων τα δεδομένα των οποίων εμπλέκονται με τον έναν ή άλλο τρόπο στην τηλεργασία. Πρώτη γραμμή άμυνας σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, τις οικείες προκλήσεις και προβληματισμούς, αποτελεί η συνεπής συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως με την υποχρέωση της λήψης των δεόντων μέτρων ασφαλείας από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η συνέχεια του άρθρου στο TaxHeaven, εδώ.

 

 

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers