Ακύρωση ταμειακής βεβαίωσης σε βάρος ομορρύθμου εταίρου για οφειλές της εταιρίας στην οποία συμμετείχε προς το Κ.Ε.Α.Ο.

Ακύρωση ταμειακής βεβαίωσης σε βάρος ομορρύθμου εταίρου για οφειλές της εταιρίας στην οποία συμμετείχε προς το Κ.Ε.Α.Ο.

Ακύρωση ταμειακής βεβαίωσης σε βάρος ομορρύθμου εταίρου για οφειλές της εταιρίας στην οποία συμμετείχε προς το Κ.Ε.Α.Ο. 768 480 aalawyers

Η Δικηγορική Εταιρεία μας ανέλαβε την εκπροσώπηση πρώην ομορρύθμου εταίρου εταιρίας αναφορικά με την ακύρωση πράξης ταμειακής βεβαίωσης δυνάμει της οποίας ο ίδιος καλείτο να καταβάλει ασφαλιστικές οφειλές αυτής αρκετών χιλιάδων ευρώ προς το Κ.Ε.Α.Ο. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών δυνάμει της με αριθμό 6894/2022 απόφασης έκανε δεκτό τον ισχυρισμό μας σύμφωνα με τον οποίο δεν έλαβε χώρα νόμιμη κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου που είχε εκδοθεί σε βάρος της ομόρρυθμης εταιρίας, ενώ περαιτέρω η ταμειακή βεβαίωση του ποσού στο οποίο αυτή αφορούσε πραγματοποιήθηκε πριν την οριστικοποίηση του τίτλου αυτής, ήτοι πριν την πάροδο της προθεσμίας εντός της οποίας θα μπορούσε να προσβληθεί δικαστικά η σχετική πράξη επιβολής προστίμου.

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers