Ο νέος νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ο νέος νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ο νέος νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 197 161 aalawyers

Στις 26 Αυγούστου 2019 ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων ο νέος νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με πλήρη τίτλο «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

Πρόκειται για τον Ν. 4624 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 137 A’/29.08.2019.

Δείτε τον νέο νόμο στην ιστοσελίδα της Βουλής, εδώ.

AA lawyers logo light

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 210 3389851

E-mail

info@aalawyers.gr

© 2018 All rights reserved AAlawyers